Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, van opdracht en tot uitvoering van werk, waaronder begrepen overeenkomsten tot inzameling, verwerking en/of bewaring van afvalstoffen door Tov Hazel Precious Metals N.V. te Rotterdam gedaan respectievelijk aangegaan, behoudens indien en voor zover bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk van bepaalde Voorwaarden wordt afgeweken. In deze Voorwaarden wordt Tov Hazel Precious Metals N.V., gebruiker van deze Voorwaarden, verder aangeduid als ‘opdrachtnemer’ dan wel bij bepalingen die in het bijzonder van toepassing zijn op overeenkomsten van koop en verkoop als ‘verkoper’. Wederpartijen worden aangeduid als ‘opdrachtgever’ casu quo als ‘koper’. In geval opdrachtgever Algemene Voorwaarden hanteert zullen deze buiten toepassing blijven op aanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 2: Aanbieding en overeenkomst

Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, met name voor wat betreft prijzen, termijnen, maten, afmetingen en afbeeldingen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onverwijld na de aanvaarding aanbiedingen te herroepen. Overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komen niet tot stand, dan na een schriftelijke (e-mail) bevestiging zijdens opdrachtnemer of door invoering in de administratie van opdrachtnemer gevolgd door de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. Tegenover opdrachtgever strekt een door opdrachtnemer getekend uittreksel uit zijn administratie tot volledig bewijs van de totstandkoming en de inhoud van overeenkomsten, behoudens door opdrachtgever geleverd tegenbewijs.

Artikel 3: Nakoming en opschorting

Door opdrachtnemer opgegeven termijnen voor nakoming zijn enkel streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. Verzuim van opdrachtnemer treedt niet in door overschrijding van opgegeven termijnen. Opdrachtnemer is steeds bevoegd de aan opdrachtgever verschuldigde prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichting tot betaling voor die prestatie niet zal nakomen. Als zodanige omstandigheden gelden in elk geval de in artikel 8 van deze Voorwaarden genoemde gevallen waarin de vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar wordt.

Artikel 4: Levering en risico

Alle leveringen geschieden ‘af fabriek’, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Koper is verplicht de zaak in ontvangst te nemen. Koper is niet bevoegd levering in gedeelten te weigeren. Indien levering op termijn is bedongen, geschiedt levering desgewenst in gedeelten, telkens tegen de vaste overeengekomen prijs, op eerste verzoek van koper binnen die termijn. Alle leveringen geschieden onder de ontbindende voorwaarde dat koper de verschuldigde factuurprijs binnen de opgegeven betalingstermijn volledig aan verkoper voldoet, alsmede onder het eigendomsvoorbehoud omschreven in artikel 11 van de Voorwaarden. Het risico voor af te leveren zaken gaat over op koper bij aflevering, vanaf het moment waarop koper in verzuim is aan aflevering mede te werken of zodra de zaken ten behoeve van koper zijn geïndividualiseerd en daarvan mededeling is gedaan aan koper. Als individualisering ten behoeve van koper geldt in elk geval het aanbieden ter verzending door verkoper. Indien koper ontbinding van de overeenkomst inroept dan wel zaken retour zendt, blijven de zaken voor risico van de koper.

Artikel 5: Vervoer en verpakking

Opdrachtnemer bepaalt de wijze van vervoer c.q. verzending, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk enige bijzondere wijze van vervoer c.q. verzending werd overeengekomen. Opdrachtnemer verzekert het vervoer c.q. de verzending volgens de gebruikelijke verzekeringscondities. Alle kosten van verzekering zullen aan opdrachtgever worden doorberekend. Opdrachtnemer mag een te laat retour gezonden verpakking en/of een retourgezonden verpakking die niet in originele staat is weigeren. De retourneringskosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Prijzen

De factuurprijs van verkochte zaken is als volgt samengesteld: de overeengekomen koopprijs, de kosten van aflevering, van vervoer/verzending, van verzekering en van verpakking, te vermeerderen met de over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting (B.T.W.). De voor een (edel)metaal gefactureerde koopprijs kan afwijken van dagelijkse adviesprijzen. Overeengekomen koopprijzen zijn niet voor wijziging vatbaar, ook niet bij levering op termijn. Als factuurprijs voor door opdrachtnemer verrichte diensten of werkzaamheden geldt: de overeengekomen prijs dan wel de aan de opdracht bestede tijd tegen uurtarief, materiaalkosten, extra kosten, alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

Artikel 7: Betaling

Betalingen geschieden steeds effectief in de valuta waarin is gefactureerd, ten kantore van opdrachtnemer dan wel door bijschrijving op een door opdrachtnemer aangehouden bankrekening. Betaling van het volledige factuurbedrag dient door opdrachtnemer te zijn ontvangen binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, zonder dat opdrachtgever enig recht op korting of verrekening toekomt. Als tijdstip van (girale) betaling geldt de valutadatum van creditering. Opdrachtnemer is steeds bevoegd bij nieuwe overeenkomsten een kortere betalingstermijn te stellen of levering à contant’ te bedingen.

Artikel 8: Opeisbaarheid en verzuim

Overschrijding van de aan opdrachtgever gestelde betalingstermijn leidt tot onmiddellijke opeisbaarheid en zal opdrachtgever terstond in verzuim doen zijn, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling zijdens opdrachtnemer noodzakelijk is. Vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn voorts onmiddellijk opeisbaar en verzuim treedt zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk in, indien een van de volgende gevallen zich voordoet: (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever of aanbieding van een buitengerechtelijk akkoord door opdrachtgever; beslag op aan opdrachtgever toebehorende zaken of vorderingen, uitoefening van een eigendomsvoorbehoud of reclamerecht ten laste van koper; vestiging van een pandrecht op geleverde zaken, zonder voorafgaande toestemming van verkoper;

kredietopzegging of kredietbevriezing door de financier van opdrachtgever; aanmaning of uitvaardiging van een dwangbevel door de ontvanger der rijksbelastingen; mededeling door opdrachtgever van betalingsonmacht ingevolge de van toepassing zijnde bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en/of de Invorderingswet 1990; mededelingen van opdrachtgever, waaruit opdrachtnemer kan afleiden dat deze niet of niet-tijdig zal betalen; weigering of nalaten door koper verkochte zaken af te halen of in ontvangst te nemen op de voor aflevering bepaalde dag of binnen de voor aflevering overeengekomen termijn;

retourzending van afgeleverde zaken door koper zonder de in artikel 13 van deze Voorwaarden voorgeschreven procedure in acht te nemen; In deze gevallen is opdrachtnemer voorts steeds bevoegd de nakoming van aan opdrachtgever verschuldigde prestaties op te schorten, alsmede zijn vorderingen op opdrachtgever, inclusief rente en kosten, te verrekenen met (opeisbare of nog niet opeisbare) vorderingen van opdrachtgever op hem, uit welke hoofde dan ook ontstaan. Opdrachtgever is verplicht tenminste de volgende schade die opdrachtnemer tengevolge van het verzuim lijdt aan opdrachtnemer te vergoeden: De vertragingsrente over de tijd dat het verzuim heeft geduurd ten belope van de in Nederland geldende wettelijke rente plus opslagrente vermeerderd met 3 procentpunten per jaar, opeisbaar voor iedere maand of ieder gedeelte van een maand dat het verzuim van opdrachtgever voortduurt, waarbij na afloop van iedere maand het rentedragende bedrag wordt vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente;

De schade wegens koersverliezen van de valuta waarin is gefactureerd ten opzichte van Nederlands geld;

Buitengerechtelijke incassokosten ten belope van 15%, te berekenen over het factuurbedrag, vermeerderd met inmiddels verschuldigd geworden vertragingsrente, dan wel de werkelijke incassokosten indien hoger.

Deze schadevergoeding is terstond opeisbaar verschuldigd en opdrachtgever raakt daarvoor zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtnemer kan een na het intreden van verzuim aangeboden betaling weigeren, zolang niet tevens betaling wordt aangeboden van de inmiddels verschuldigd geworden rente, schadevergoeding en kosten.

Artikel 9: Ontbinding en schadevergoeding

Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke aan opdrachtgever gerichte verklaring zodra opdrachtgever in verzuim is. De koopovereenkomst wordt voorts ontbonden indien en zodra verkoper zijn eigendomsvoorbehoud of zijn recht van terugname uitoefent. Opdrachtgever is gehouden de volledige schade die opdrachtnemer tengevolge van de ontbinding overeenkomstig dit artikel lijdt te vergoeden. Deze schade beloopt tenminste navolgende bedragen: de overeenkomstig artikel 8 van deze Voorwaarden berekende vertragingsrente, schadevergoeding voor koersverliezen en incassokosten;

een bedrag gelijk aan 15 % van de factuurprijs, zijnde een vergoeding voor de door opdrachtnemer gederfde winst; de overeenkomstig artikel 5 van deze Voorwaarden verschuldigd geworden bedragen voor verzekering, vervoer en verpakking, zowel voor de levering als voor de terugname van de zaken; de voor schade voor daling van de prijs of koers van geleverde zaken, bij ongedaanmaking overeenkomstig artikel 15 van deze Voorwaarden te berekenen.Opdrachtgever is deze bedragen terstond opeisbaar verschuldigd en raakt daarvoor zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 10: Overmacht, opschorting en ontbinding

Bij tijdelijke onmogelijkheid de overeengekomen prestatie te verrichten, is opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder op die grond in verzuim te raken, indien de tijdelijke onmogelijkheid hem redelijkerwijs niet kan worden toegerekend. Indien de onmogelijkheid langer heeft geduurd dan twee opeenvolgende maanden of gedurende een periode van twaalf maanden meer dan twee maanden in totaal zijn zowel opdrachtnemer als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke ontbindingsverklaring. Bij blijvende onmogelijkheid de overeengekomen prestatie te verrichten zijn opdrachtnemer en opdrachtgever steeds bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke ontbindingsverklaring. Opdrachtgever zal opdrachtnemer eerst schriftelijk ingebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen, alvorens hij in deze gevallen tot ontbinding overgaat. Bij de ontbinding voorzien in dit artikel is opdrachtnemer slechts gehouden tot schadevergoeding aan opdrachtgever, indien en voorzover de tijdelijke of blijvende onmogelijkheid hem kan worden toegerekend. In de volgende gevallen zal opdrachtnemer steeds een beroep op tijdelijke of blijvende onmogelijkheid mogen doen:Tekortkomingen die hun oorzaak vinden in doen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen; Tekortkomingen die hun oorzaak vinden in ongeschiktheid van een zaak die bij de uitvoering van de overeenkomst door daarbij ingeschakelde hulppersonen is gebruikt; Vertraging bij aanlevering door toeleveranciers; Werkstaking en/of uitsluiting bij opdrachtnemer; Opgetreden schaarste in edelmetalen van zodanige ernst dat uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever redelijkerwijze niet verlangd kan worden; Overheidsmaatregelen die de handel in edelmetalen en edelmetaalprodukten verbieden of aanmerkelijk beperken en/of hinderen; Staking of vertraging bij vervoer ingeschakeld door opdrachtnemer; Ziekte van personeel bij de leverantie-afdeling van opdrachtnemer waardoor een normale bedrijfsuitoefening niet mogelijk is; Bedrijfsstoringen bij opdrachtnemer door welke oorzaak dan ook; Burgeroorlog of oorlog hetzij in Nederland, hetzij in het land waar toeleveranciers zijn gevestigd, hetzij in het land waar opdrachtgever is gevestigd. Deze gevallen van tijdelijke of blijvende onmogelijkheid kunnen nimmer aan opdrachtnemer worden toegerekend. Op de terugbetaling van koopprijzen en op terugname van geleverde zaken is artikel 15 van deze Voorwaarden van toepassing.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

Verkoper behoudt zich de eigendom van door hem aan koper geleverde zaken voor totdat koper de verschuldigde tegenprestatie (indien de tegenprestatie een betaling in geld betreft, dient betaling contant te geschieden) voor door verkoper aan hem geleverde of te leveren zaken heeft voldaan, inclusief de kosten van verpakking, verzekering, vervoer/verzending en verschuldigd geworden BTW, alsmede totdat koper verschuldigd geworden vertragingsrente, incassokosten en schadevergoeding uit hoofde van de overeenkomst aan verkoper heeft voldaan. Koper is verplicht de afgeleverde zaken te individualiseren en geïndividualiseerd te houden. Het is koper niet toegestaan onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te bezwaren of daarop een (stil) pandrecht te vestigen. Koper zal de zaken die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van verkoper slechts mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht afgeleverde zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud en het pandrecht te verzekeren tegen diefstal en tegen brand, ontploffings- en waterschade. Alle aanspraken van koper uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen door koper op eerste verzoek aan verkoper worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van verkoper op koper. Verkoper heeft het recht te allen tijde zaken die eigendom zijn gebleven van verkoper bij koper terug te nemen. Koper is verplicht terugname van zaken door verkoper mogelijk te maken en verkoper daartoe vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, opslagplaatsen en terreinen van koper gedurende de normale werk- en/of kantooruren en tot ruimten van iedere derde waar goederen die eigendom zijn van verkoper zijn opgeslagen. Door terugname van zaken is de koopovereenkomst ontbonden. De koopovereenkomst zal overeenkomstig artikel 15 van deze Voorwaarden ongedaan worden gemaakt, met verrekening van alle door verkoper terzake gemaakte kosten en van de door koper verschuldigd geworden schadevergoeding.

Artikel 12: Recht van reclame

Zodra verkoper overeenkomstig artikel 9 van deze Voorwaarden bevoegd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, kan verkoper alle uit hoofde van die overeenkomst geleverde zaken door een tot koper gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen, ongeacht of reeds een gedeelte van de koopprijs is betaald. Verkoper kan deze bevoegdheid uitoefenen, totdat zowel 6 weken nadat de koopprijs opeisbaar is geworden, als 60 dagen na aflevering van de zaken zijn verstreken, ongeacht of de geleverde zaken zich nog in dezelfde staat als ten tijde van aflevering bevinden. Na het verstrijken van deze termijnen kan verkoper onbetaald gebleven zaken terugvorderen door een tot koper gerichte schriftelijke verklaring waarbij de in artikel 4 van deze Voorwaarden neergelegde ontbindende voorwaarde wordt
ingeroepen. Door het uitoefenen van het recht van terugname is de koopovereenkomst ontbonden, met alle daaraan overeenkomstig artikel 9 en 15 van deze Voorwaarden verbonden gevolgen. Indien koper de geleverde zaken heeft vermengd met de voorraad van hem of een derde aan gelijksoortige zaken, kan verkoper zijn bevoegdheid uitoefenen met betrekking tot een aan het door hem afgeleverde evenredig aandeel in die voorraad.

Artikel 13: Klachten

Koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij verkoper daarvan niet binnen 10 dagen na aflevering kennis heeft gegeven. Klachten terzake van afwijking van het afgeleverde in getal, maat of gewicht dienen binnen 10 dagen na aflevering door verkoper aan koper kenbaar te zijn gemaakt. Klachten terzake van een ander gebrek in de door opdrachtnemer verrichte prestatie dienen binnen 10 dagen na oplevering bij opdrachtgever te worden ingediend, ingeval van verborgen gebreken binnen 10 dagen na ontdekking daarvan, doch nooit later dan 3 maanden na aflevering. Alle klachten dienen schriftelijk en binnen de hiervoor aangegeven termijn bij opdrachtnemer te zijn ingediend, op straffe van verval van ieder klachtrecht en van iedere mogelijkheid opdrachtnemer deswegen in verzuim te stellen. Zaken door koper afgehaald bij de magazijnen van verkoper worden geacht door koper te zijn geïnspecteerd, zodat over deze zaken niet kan worden geklaagd door koper. Retourzendingen wegens klachten zullen geschieden binnen 20 dagen na factuurdatum, na schriftelijke toestemming van verkoper. Retourzendingen verricht anders dan in overeenstemming met het hiervoor gestelde zullen door verkoper worden geweigerd. Retourgezonden zaken reizen voor rekening en risico van koper. Verkoper is slechts gehouden na een gegrond bevonden en tijdig ingediende klacht aan koper het ontbrekende af te leveren, gebreken te herstellen dan wel de afgeleverde zaken te vervangen, mits koper als een zorgvuldig schuldenaar voor de zaken heeft gezorgd. Bovengenoemde verplichtingen van opdrachtnemer bestaan niet, indien en zodra opdrachtgever jegens hem in verzuim is. Aflevering van het ontbrekende en vervanging van het afgeleverde geschiedt tegen de op dat moment geldende prijs of koers en wordt overeenkomstig artikel 6 van deze Voorwaarden gefactureerd.

Artikel 14: Uitvoering van opdrachten

Door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Opdrachten dienen door opdrachtgever zo nauwkeurig mogelijk te worden gegeven. Alle schade ten gevolge van instructies van opdrachtgever blijft voor zijn eigen rekening.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Onverminderd aansprakelijkheid op grond van dwingend rechtelijke bepalingen is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade van opdrachtgever en/of derden dan schade tot vergoeding waarvan hij op grond van deze Voorwaarden reeds is gehouden. Onder schade wordt begrepen: bedrijfsschade en schade tengevolge van wijzigingen in de koers van geleverde zaken, schade voortvloeiende uit te late levering of geheel uitblijven van levering van zaken en/of uit gebruik van zaken geleverd door opdrachtnemer, of anderszins voortvloeiende uit of verband houdende met de verkoop van zaken, alsmede schade in verband met de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer, waaronder begrepen de inzameling, verwerking en/of bewaring van afvalstoffen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer bij deze uitdrukkelijk voor alle eigen aanspraken en aanspraken van derden wegens door dezen uit voormelde hoofde geleden schade, alsmede voor de voor opdrachtnemer uit zulke aanspraken voortvloeiende kosten. In afwijking van het bovenstaande geldt de uitsluiting van aansprakelijkheid niet voor schade die door de verzekering van opdrachtnemer wordt gedekt, tot het bedrag waarvoor de verzekeraar aansprakelijkheid heeft erkend. Indien de schade niet wordt gedekt door de verzekering zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot de koopprijs minus de waarde van de edelmetalen.

Artikel 16: Ongedaanmaking

In geval van gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking van een reeds geheel of gedeeltelijk uitgevoerde overeenkomst, hetzij tengevolge van ontbinding, hetzij indien koper op andere grond de stoot tot ongedaanmaking heeft gegeven, hetzij indien verkoper zijn eigendomsvoorbehoud of zijn recht van terugvordering overeenkomstig het bepaalde in deze Voorwaarden heeft uitgeoefend, geldt voor de gevolgen van wijzigingen in de koers van de reeds geleverde zaken: Indien de prijs of koers ten tijde van de ongedaanmaking lager is dan de prijs of koers ten tijde van de aflevering, is verkoper gerechtigd het verschil te verrekenen met aan koper terug te betalen bedragen en is koper gehouden dit verschil aan verkoper te vergoeden; Indien de prijs of koers ten tijde van de ongedaanmaking hoger is dan de prijs of koers ten tijde van de aflevering, is koper niet bevoegd het verschil op aan verkoper terug te leveren zaken te verhalen of met aan verkoper te verrichten betalingen te verrekenen en is verkoper niet gehouden dit verschil aan koper te vergoeden.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Elke rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal worden geregeerd door Nederlands Recht.

Artikel 18: Bevoegdheid

Alle geschillen voortvloeiende uit of ontstaan in verband met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die onderworpen zijn aan deze Voorwaarden zullen met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.