Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definitiebepaling
Artikel 2: Identiteit van Tov Hazel
Artikel 3: Algemene bepalingen
Artikel 4: Het aanbod
Artikel 5: Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
Artikel 6: Ontbinding van de overeenkomst door Tov Hazel
Artikel 7: Prijzen en betaling
Artikel 8: Uitvoering en levering
Artikel 9: Overmacht
Artikel 10: Conformiteit
Artikel 11: Aansprakelijkheid
Artikel 12: Klachten
Artikel 13: Slotbepalingen

Artikel 1  - Definitiebepaling

 1. Tov Hazel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55868843.
 2. Overeenkomst op afstand:  een overeenkomst waarbij in het kader van een door  Tov Hazel georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst  uitsluitend  gebruik  wordt  gemaakt  van  één  of  meer  technieken  voor communicatie op afstand.
 3. Producten:  door  Tov  Hazel  middels  de  website  aangeboden  gouden,  zilveren  en  platina beleggingstukken.
 4. Overeenkomst: de tussen de klant en Tov Hazel tot stand gekomen overeenkomst op afstand.  
 5. Consument:  de  natuurlijke  persoon,  niet  handelend  in  de  uitoefening  van  een  beroep  of bedrijf.
 6. Klant:  de  consument,  dan  wel  de  natuurlijke  of  rechtspersoon,  handelend  in  de  uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Tov Hazel een overeenkomst heeft gesloten.
 7. Website: de website van Tov Hazel: www.tov-hazel.com/edelmetaal-shop

Artikel 2  - Identiteit van Tov Hazel

Tov Hazel Precious Metals N.V.
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
 
BTW-identificatienummer: NL8518.91.032.B.01
 
E-mailadres: info@tov-hazel.com
Telefoon: 010-2150009

Artikel 3  - Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Tov Hazel en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op digitale wijze aan de klant beschikbaar gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden kan door  de  klant  op  eenvoudige  wijze  worden  opgeslagen  op  een  duurzame  gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Van  het  bepaalde  in  deze  algemene  voorwaarden  kan  uitsluitend  schriftelijk  worden afgeweken.

Artikel 4  - Het aanbod

 1. Het aanbod van producten op de website heeft steeds een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur  is  uitdrukkelijk  in  het  aanbod  vermeld  en  komt  tot  uiting  door  de tijdsvermelding  bij  “volgende  update”.  Het  aanbod  vervalt  op  het  moment  dat  de geldigheidsduur van het aanbod, als aangeduid op de website, is verstreken.De beoordeling of het aanbod al dan niet binnen de daarvoor geldende duur door de klant is aanvaard komt uitsluitend toe aan Tov Hazel.  
 2. Het  aanbod  bevat  een  nauwkeurige  beschrijving  van  de  aangeboden  producten.  De beschrijving  is voldoende  gedetailleerd  om een goede beoordeling  van  het  aanbod door de klant mogelijk te maken.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Tov Hazel niet.
 4. Voorts bevat elk aanbod zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, waaronder:
 • de belangrijkste kenmerken van de producten;
 • de prijs, met inbegrip van alle belastingen;
 • de eventuele bezorgkosten en verzekeringskosten;
 • de wijze van betaling;
 • de wijze van levering;
 • de niet-toepasselijkheid van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 5.3.

Artikel 5  - Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

 1. Indien de klant kiest voor vooruitbetaling komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de betaling door Tov Hazel is ontvangen.  
 2. Indien de klant kiest voor contante betaling, dan wel betaling middels bankoverschrijving komt de  overeenkomst  tot  stand  op  het  moment  dat  de  bestelling  door  Tov  Hazel  langs elektronische  weg  is  bevestigd.  In  geval  van  bankoverschrijving  is  de  bestelbevestiging
  voorzien van de bankgegevens van Tov Hazel.  
 3. Een  tussen  de  klant  en  Tov  Hazel  tot  stand  gekomen  overeenkomst  kan  niet  tijdens de bedenktijd  als  bedoeld  in  artikel  7:46d  Burgerlijk Wetboek  worden  ontbonden;  de  door  Tov Hazel  aangeboden producten  zijn gebonden aan  de  schommelingen op de financiële markt waarop Tov Hazel geen invloed heeft.
 4. De klant die conform lid 2 à contant betaalt, dan wel betaalt middels bankoverschrijving, dient ervoor zorg te dragen dat de betaling binnen 24 uur na ontvangst van de bestelbevestiging als bedoeld in lid 2, door Tov Hazel is ontvangen. Indien de betaling niet tijdig door Tov Hazel is ontvangen  is  Tov  Hazel  gerechtigd  de  overeenkomst  te  ontbinden,  onverminderd  het  recht van Tov Hazel om nakoming van de overeenkomst te verlangen.  
 5. De door Tov Hazel verstuurde bevestiging als bedoeld in lid 2 en 4 wordt geacht door de klant te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Tov Hazel is verzonden.

Artikel 6  - Ontbinding van de overeenkomst door Tov Hazel

Indien de klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting is Tov Hazel gerechtigd de  overeenkomst  te  ontbinden.  Ontbinding  geschiedt  middels  een  daartoe  strekkende schriftelijke verklaring. Indien de omstandigheden die aan de ontbinding van de overeenkomst ten grondslag liggen, aan de klant kunnen worden toegerekend is hij gehouden de volledige schade die Tov Hazel als gevolg van de ontbinding lijdt te vergoeden. Onder schade wordt in elk  geval  begrepen  de  schade  als  gevolg  van  koersdalingen  van  de  te  leveren  producten, incassokosten  en  andere  in  het  kader  van  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  gemaakte kosten. De vorderingen op de klant als bedoeld in dit artikel zijn terstond opeisbaar.

Artikel 7  - Prijzen en betaling

 1. Voordat  de  overeenkomst  wordt  gesloten,  wordt  de  totaalprijs  van  de  te  leveren  producten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.
 2. De door de klant verschuldigde prijs kan afwijken van de dagelijkse adviesprijzen van de te leveren  producten.  Overeengekomen  prijzen  kunnen  nimmer  worden  gewijzigd,  ook  niet indien overeengekomen is dat de levering wordt uitgesteld. 3.  Gedurende  de  vermelde  geldigheidsduur  van  het  aanbod  worden  de  prijzen  van  de aangeboden producten niet verhoogd.
 3. De klant kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling indien de betaling nog niet heeft plaatsgevonden.
 4. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de klant verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gesteld van Tov Hazel.
 5. Indien  tijdige  betaling  achterwege  blijft  is  de  klant  van  rechtswege  in  verzuim.  Vanaf  het moment dat het verzuim intreedt, is de klant wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de verschuldigde betaling volledig is voldaan.
 6. Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling, ten aanzien waarvan de klant in verzuim is, of is geweest, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.

Artikel 8  - Uitvoering en levering

 1. Tov Hazel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 2. Tenzij uitdrukkelijk levering op locatie van Tov Hazel is overeengekomen vindt de levering van de  bestelde  producten  plaats  op  het  door  de  klant  opgegeven  afleveradres.  In  het  laatste geval bepaalt Tov Hazel de wijze van vervoer van de producten.
 3. Terstond na ontvangst van de producten wordt geacht dat de klant de producten controleert. Indien de klant niet binnen bekwame tijd protesteert wordt geacht dat het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
 4. Tov  Hazel  zal  geaccepteerde  bestellingen  met  bekwame  spoed  uitvoeren.  In  het  aanbod vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Vermelde leveringstermijnen betreffen nimmer fatale termijnen. De klant maakt niet eerder aanspraak op ontbinding van de overeenkomst dan nadat hij Tov Hazel schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Tov Hazel een  redelijke  termijn  wordt  gesteld  waarbinnen  Tov  Hazel  de  levering  alsnog  kan  doen plaatsvinden  en  de  levering  na  het  verstrijken  van  de  laatstbedoelde  termijn  nog  steeds  is uitgebleven.
 5. Indien  bezorging  is  overeengekomen  worden  alle  zendingen,  volgens  de  gebruikelijke condities, verzekerd verzonden. De kosten van deze verzekering komen voor rekening van de klant.
 6. Tov Hazel behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.
 7. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten door of namens de klant in ontvangst zijn genomen.

Artikel 9  - Overmacht

 1. Tov Hazel is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Tov Hazel doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de klant. Indien de  overmacht  langer  voortduurt  dan  drie  maanden  of  redelijkerwijs  voorzienbaar  is  dat  de overmacht  minimaal  drie  maanden  zal  voortduren  zijn  beide  partijen  gerechtigd  de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geschiedt middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring.
 3. Tov Hazel is niet gehouden tot vergoeding van enige schade  die als gevolg van overmacht optreedt.

Artikel 10  - Conformiteit

Tov Hazel staat er voor in dat de geleverde zaken voldoen aan de in het aanbod vermelde kenmerken, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en voor het overige beantwoorden aan de overeenkomst.

Artikel 11  - Aansprakelijkheid

 1. Tov Hazel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door de klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, waaronder een door hem onjuist opgegeven afleveradres.
 2. Tov Hazel is niet aansprakelijk voor al dan niet tijdelijke tekortkomingen in de op de website gebruikte programmatuur.
 3. Tov  Hazel  is  nimmer  aansprakelijk  voor  gevolgschade,  waaronder  mede  begrepen  geleden verlies en gederfde winst. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid  bestaat  komt  uitsluitend  directe  schade  voor  vergoeding  in  aanmerking.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de  redelijke kosten  ter  vaststelling  van  de  oorzaak  en  de  omvang  van  de  schade,  voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tov Hazel aan deovereenkomst  te  laten  beantwoorden,  voor  zover  deze  aan  Tov  Hazel  toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor  zover  de  klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 12  - Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de klant de gebrekkige prestatie van Tov Hazel heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Tov Hazel.
 2. Bij  Tov  Hazel  ingediende  klachten  worden  binnen  een  termijn  van  veertien  dagen  na ontvangst beantwoord.
 3. Indien  een  klacht  een  langere  verwerkingstijd  vraagt,  wordt  binnen  de  termijn  van  veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien Tov Hazel de door de klant ingediende klacht gegrond bevindt is Tov Hazel gehouden de gebrekkige prestatie te herstellen, mits de klant de aan hem geleverde zaken onder zich heeft  gehouden  conform  de  zorgvuldigheidseisen  die  daaraan  redelijkerwijs  mogen  worden gesteld.
 5. De klant is niet eerder gerechtigd de aan hem geleverde producten retour te zenden dan na schriftelijke  toestemming  van  Tov  Hazel.  Indien  de  producten  door  de  klant  worden teruggezonden reizen de producten voor rekening en risico van de klant.  

Artikel 13 -  Slotbepalingen

 1. Op  elke  overeenkomst  tussen  de  klant  en  Tov  Hazel  is  uitsluitend  Nederlands  recht  van toepassing.
 2. Partijen  zullen  eerst  een  beroep  doen  op  de  rechter  nadat  zij  zich  optimaal  hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van  toepassing  is  steeds  die  versie  van  de  onderhavige  algemene  voorwaarden  welke  ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter beschikking is gesteld.
 4. De  Nederlandse  tekst  van  deze  algemene  voorwaarden  is  steeds  bepalend  voor  de  uitleg daarvan.
 5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op de overeenkomst is uitgesloten.